Naše projekční kancelář provádí

 • Studie stavby (schematické půdorysy podlaží, schematický řez, pohledy, situaci osazení objektu na pozemku, provedení výškopisného zaměření pozemku)
 • Dokumentaci pro územní řízení (situační výkres, architektnické a urbanistické začlenění stavby, údaje o provozu, stanovení vlivů stavby na chráněné zájmy, nároky stavby)
 • Dokumentaci pro stavební povolení (zapracování výsledků a podmínek stanovených v předchozích rozhodnutích, provedení hydrogeologického a radonového průzkumu staveniště, vypracování a zkoordinování profesních projektů - voda, kanalizace, plyn, elektro)
 • Prováděcí dokumentaci stavby (zapracování výsledků a podmínek stanovených v předchozích rozhodnutích, vytvoření dokumentace, která řeší jednotlivé detaily, prvky a materiály - jako jsou výplně otvorů, zařizovací předměty apod. Tato dokumentace je vypracována v úzké spolupráci s investorem, protože se jedná o stanovení, pro uživatele, nejdůležitějších a zpravidla cenově významných prvků, které ho budou obklopovat. Součástí prováděcí dokumentace je také položkový rozpočet)
 • Osazení typového projektu na daný pozemek vč. napojení sítí
 • Odborné posudky - stavebně technické, statické
 • Konzultace
 • Technický dozor investora
 • Statické výpočty včetně výkresů tvaru, výztuže, ocelových a dřevěných konstrukcí
 • Požárně bezpečnostní řešení staveb (tzv. hasičina)
 • Tepelně technické výpočty včetně výpočtů tepelných ztrát objektů